صبح و دو فنجون گرم کنج یه کافه ی سرد

شب شد و باز نیومدی فنجونا سرد و کافه گرم
 
دور باش اما نزدیک
من از نزدیک بودنهای دور میترسم